Publicatiedatum: 08-01-2019
Eind november 2018 is de bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor een pakket aan maatregelen om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de A67 tussen Eindhoven en Venlo te verbeteren. Dit zogenaamde voorkeursalternatief bestaat uit capaciteitsvergroting tussen Leenderheide en knooppunt Geldrop, smart-mobility-maatregelen en kleine infrastructurele maatregelen.
Foto A67 Viaduct Beekstraat Ommel.jpg

Inmiddels is het voorkeursalternatief in de Concept-Structuurvisie en de bijbehorende planMER opgenomen. De Concept-Structuurvisie wordt volgens planning eind januari ter inzage gelegd. Iedereen kan vervolgens gedurende zes weken zijn of haar zienswijze indienen. Ook worden er tijdens deze zes weken twee bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze inspraakbijeenkomsten kunt u de ontwerptekeningen van het voorkeursalternatief inzien en mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Dit kan ook online of door middel van een schriftelijke zienswijze.

De ingekomen zienswijzen worden vervolgens verwerkt in de definitieve Structuurvisie. Met de definitieve Structuurvisie wordt de MIRT-verkenning afgesloten. Hierna volgt de Planuitwerkingsfase waarin de maatregelen uit het voorkeursalternatief nader worden uitgewerkt.

Meer informatie?

Meer informatie over de data, tijden en locaties van de inspraakbijeenkomsten kunt u binnenkort vinden op mirtA67.