Publicatiedatum: 18-06-2020
In het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport is een verkenning gedaan naar de problemen en verschillende oplossingsrichtingen voor de A58 tussen Tilburg en Breda. In een intensief (deels online) participatieproces met weggebruikers, ambtelijke vertegenwoordigers, belanghebbenden en omwonenden bespraken we de problematiek op de A58 en de mogelijke alternatieven. In de Programmaraad SmartwayZ.NL van 17 juni is de Notitie Kansrijke Oplossingen vastgesteld, hét startsein voor fase 2: de selectie van één voorkeursalternatief.
Foto van vrachtwagen op snelweg

De resultaten van de verkenning worden nu opgenomen in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Het beschrijft de kansrijke alternatieven voor de A58 en het beoordelingskader dat we gebruiken bij de keuze voor het voorkeursalternatief. Met de NRD brengen we ook in beeld welke onderzoeksopgave we hebben voor het opstellen van de milieueffectrapportage (MER). We publiceren de NRD naar verwachting eind september, begin oktober 2020. Direct na publicatie kan iedereen via de formele inspraakprocedure advies inwinnen en een reactie geven over de onderzoeksopgave voor de MER.

 

Proces besluitvorming

Ondertussen werken we de alternatieven verder uit, zodat we een zorgvuldige analyse kunnen maken van onder andere het oplossend vermogen, de effecten en kosten. Met deze analyse kunnen we een onderbouwde keuze maken van de maatregelen die we nemen in het voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief en de resultaten van de beoordeling komen vervolgens samen in een ontwerp-structuurvisie. Deze visie maken we gelijktijdig met de MER openbaar, naar verwachting in het derde kwartaal van 2021. Direct na publicatie van deze ontwerp-structuurvisie kan iedereen wederom via de formele inspraakprocedure advies inwinnen en een reactie geven. Op basis van de reacties op de ontwerp-structuurvisie en het MER, neemt de minister een definitieve voorkeursbeslissing en stelt de structuurvisie vast. Dit moment staat eind 2021 gepland.